ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

๒๕ พฤศจิกายน "วันประถมศึกษาแห่งชาติ"

197 12
๒๕ พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

๒๕ พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ "วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖)" รัฐบาลจึงประกาศให้เป็น "วันประถมศึกษาแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

การศึกษานับเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในเจริญงอกงามและก้าวหน้า อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตให้เกิดศักยภาพในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาประเทศให้เริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ดังนั้นประเทศที่มีประชากรได้รับการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงได้อย่างหนึ่ง

ความเป็นมาของวันประถมศึกษาแห่งชาติ

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเห็นได้จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ขึ้น เพื่อกำหนดให้เด็กที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ทุกคนต้องเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุครบ 14 ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน โดยพระราชบัญญัติประถมศึกษานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2464

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประจำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2491-2509

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขึ้น จึงได้โอนโรงเรียนประชาบาลกลับมาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา การจัดงานวันศึกษาประชาบาลจึงสิ้นสุดลง และกลับมาจัดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้เปลี่ยนจากวันที่ 1 ตุลาคม มาเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแทน เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประถมศึกษาและพระราชทานตราพระราชบัญญัติ อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในคราเดียวกันกับวันวชิราวุธที่ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี


กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติวันประถมศึกษาแห่งชาติ

1. จัดเผยแพร่นิทรรศการต่างๆโดยเผยแพร่พระเกียรติประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า ที่มีต่อวงการศึกษาไทย

2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ แสดงประวัติความก้าวหน้าของการประถมศึกษาแห่งชาติและการศึกษาไทย

3. จัดกิจกรรมทางวิชาการเสริมความรู้และทักษะด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ นักเรียนรวมทั้งจัดประชุมและสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในประเทศเสียก่อน ในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า จึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่ปลูกจิตสำนักของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทีมีต่อการศึกษาไทย

CR กระทราวงศึกษาธิการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend