ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แผน "พิทักษ์เลือกตั้ง/62" ตร.ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลรักษาความเรียบร้อยต่างๆ

94 3
แผน พิทักษ์เลือกตั้ง/62 ตร.ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลรักษาความเรียบร้อยต่างๆ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้หน่วยตำรวจที่เกี่ยวข้องระดมกำลังรับมือการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะเลือกกันในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ โดยให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลรักษาความเรียบร้อยต่าง ๆ ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีชื่อแผนรับมือว่า "พิทักษ์เลือกตั้ง/62"

วันนี้ ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือถึง  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 9 , ตำรวจสันติบาล , ตำรวจตระเวนชายแดน , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ให้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง 

โดยมีคำสั่งทั้งหมด 12 ข้อ ประกอบด้วย 

1.ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 และ ตำรวจภูธรจังหวัด ประสาน กกต.เขต/จว. เพื่อขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งความต้องการของ กกต.เขต/จว. ในการขอรับการสนับสนุนจาก ตร. นอกเหนือจากการจัดกำลังตามแผนของ ตร. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดกำลังพล 

2.ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/62) โดยเคร่งครัด

3.ให้ทุกหน่วยตามข้อ 1. ประสานการขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งของหน่วย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

4.การจัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

4.1ให้เปิดศูนย์อำนวยการและควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง ประจำ ภ.จว. (ศลต.ภ.จว.) ตั้งแต่ 12-26 ธันวาคม 2563 (15 วัน)

4.2การจัดชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง (ปป.ลต.)

4.3การจัดกำลังรักษาความปลอดภัยสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ห้วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน

4.4การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือกตั้ง 

5.ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จตช. (ภ.9) ให้ถือปฏิบัติในการจัดกำลังลักษณะเดียวกันกับการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มีนาคม 2562 รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.ภาค 4 ดังนี้ 

5.1 กำลังรักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งหน่วยละ 6 คน

5.2 กำลังชุดคุ้มครองที่เลือกตั้ง 13 หน่วย/ชุด

5.3กำลังชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางขนหีบบัตร

5.4กำลังชุดลาดตระเวนสกัดกั้น

5.5กำลังชุดเคลื่อนที่เร็ว


6.ให้ ภ.จว.เป็นหน่วยรับผิดชอบในการพิจารณาจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในแต่ละภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สถานการณ์ เช่น พื้นที่ล่อแหลมหรือมีแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งสูง เป็นต้น 

6.1ให้พิจารณากำลังพลที่อยู่ในสังกัด และในพื้นที่เป็นอันดับแรก ซึ่งหมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน เช่น งานอำนวยการ/ธุรการ ป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจร เป็นต้น หากยังไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจาก บก./ภ.จว. และ บช./ภ. หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เช่น บช.ตชด. หรือขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายปกครอง ทหาร หรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ตามความจำเป็น

6.2การจัดกำลังไปปฏิบัติภารกิจจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งมอบสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจนในทุกระดับ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติ วงรอบการปฏิบัติและการตรวจสอบสอบของผู้บังคับบัญชาให้รอบคอบ รัดกุม ตรวจสอบได้

6.3กำลังพลทุกนายจะต้องได้รับการอบรมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติล่วงหน้าก่อนทุกนาย โดยให้หน่วยประสาน กกต.พื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎหมาย

7.ให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และอาวุธสงคราม

8.ตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อข่าวสารสำคัญที่กำหนดไว้ในแผน ให้พร้อมรายงานและสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้ง

9.กำชับเรื่องการวางตัวเป็นการของข้าราชการตำรวจในสังกัด และอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติให้กำลังพลที่จะทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

10. สำนักกฎหมายและคดีเป็นหน่วยหลักในการประสาน รวบรวม ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายงานและติดตามผลคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ และใช้เป็นค่มือการปฏิบัติแจกจ่ายให้กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยให้ สงป. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 

11.ให้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและ ตำรวจท่องเที่ยว สืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากพบข้อมูลให้รายงาน ตร. ทราบ

12.มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ที่รับผิดชอบพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และรับฟังบรรยายสรุปของหน่วยในความรับผิดชอบในโอกาสอันเหมาะสม

เรื่องโดย กรกมล อักษรเดช | ภาพโดย กรกมล อักษรเดช
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend