"บิ๊กตู่" มอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ 4 ชาติอาเซียนประจำประเทศไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหาร 4 ชาติอาเซียนประจำประเทศไทย ตามความร่วมมือศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

30.ต.ค.2563 ก่อนการประชุมสภากลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) แก่ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน (มาเลเซีย เมียนมา ลาว กัมพูชา) ประจำประเทศไทย ที่ศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย รวมทั้ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธี


ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านโครงการ Project-Based Programme เพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในขั้นต้นสามารถให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 4 ประเทศข้างต้น



การส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) เป็นการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือของผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ในการร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด ของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน