ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"อัยการ-ตำรวจ" คะแนนความโปร่งใสตกวูบ

192 6
อัยการ-ตำรวจ คะแนนความโปร่งใสตกวูบ

เจาะลึกผลประเมิน ITA ให้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ พบองค์กรในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ทั้งตำรวจ อัยการ สอบตกระนาว คาดเป็นผลจากคดี "บอสรอดทุกข้อหา" ขณะที่ศาลยังรักษามาตรฐานเกรด A

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ITA (Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกสร้างความตระหนักให้หน่วยงานรัฐนำไปทบทวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีคุณธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

สำหรับผลประเมิน ITA ในปีนี้ ปี 2563 คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐทั้งประเทศ 8,303 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน อยู่ในระดับ C หรือ 67.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัว เช่น การปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบประมาณ, การใช้อำนาจ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต ฯลฯ โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของทั้งประเทศ คือ การเปิดเผยข้อมูล ได้ 53.12 คะแนน และการป้องกันการทุจริต ได้เพียง 36.29 คะแนน

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป มีทั้งสิ้น 1,095 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.19 และไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 7,208 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.81

หน่วยงานที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดของประเทศ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ 99.60 คะแนน ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สะอาด ใน จ.ร้อยเอ็ด ได้คะแนนต่ำสุด 28.16 คะแนน


เมื่อแยกย่อยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานศาลผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คือ สำนักงานศาลปกครอง 91.76 คะแนน สำนักงานศาลยุติธรรม 92.12 คะแนน และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 90.35 คะแนน

ส่วนองค์กรอิสระ 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ได้คะแนนสูงสุด 92.12 คะแนน, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ 86.96 คะแนน เรียกว่าเกือบคาบเส้น, สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ 87.45 คะแนน, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ได้ 94.06 คะแนน และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ 86.59 คะแนน

สำหรับหน่วยงานที่คะแนนต่ำลงเมื่อเทียบกับผลคะแนนเมื่อปี 2562 แถมยังสอบตกในปีนี้ คือ องค์กรอัยการ ซึ่งก็คือ "สำนักงานอัยการสูงสุด" ในปี 2562 ได้ 90.61 คะแนน แต่ปี 2563 ได้เพียง 71.30 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่แค่ระดับ C คือไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนนเรื่องการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับต่ำมากแค่ 43.75 คะแนน และการปรับปรุงการทำงาน อยู่ที่ 66.54 คะแนน

ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ 83.95 ระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์ และคะแนนลดลงจากปี 2562 ที่ได้ 87.39 คะแนน

มีการตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคะแนนความโปร่งใสลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นผลมาจากคดี "บอสรอดทุกข้อหา" ก็เป็นได้ เพราะผู้มีส่วนร่วมในการประเมินหรือให้คะแนนหน่วยงานของรัฐ นอกจากตัวบุคลากรภาครัฐแล้ว ยังมีประชาชนผู้รับบริการและผู้ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend