ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "ฐานะการเงินไทย-ทุนสำรองเงินตรา" ล่าสุด

9.08K 31
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ฐานะการเงินไทย-ทุนสำรองเงินตรา ล่าสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยระบุใจความว่า

เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลวรณ แสงสนิท

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนสํารองเงินตรา

กิจการธนบัตร

คลิกอ่านโพสต์ต้นฉบับ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend