ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ฐานะการเงินไทยประจําสัปดาห์ เหลือทุนสำรองเท่าไร

10.0K 58
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ฐานะการเงินไทยประจําสัปดาห์ เหลือทุนสำรองเท่าไร

เมื่อวานนี้ ๙ เม.ย.๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยระบุใจความว่า

เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ลวรณ แสงสนิท

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

--------------------

ในวันเดียวกันได้ออกประกาศอีกฉบับโดยระบุว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลวรณ แสงสนิท

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend