ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่

893 11
ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ มี ๒ กรณี

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พศ. ๒๕๖๒ มีคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน ๙ คน นั้น

บัตนี้ พรรคเศรษฐกิจใหม่ไต้มีหนังสือแจ้งการปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าต้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ กรณี ดังนี้

๑. นายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตามหนังสือลาออกลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๒) และข้อ ๑๔ (๒) ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือพรรคเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่พ้นจากตําแหน่ง มีจํานวน ๘ คน ประกอบด้วย

๑.๑ นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค

๑.๒ นายภาสกร เงินเจริญกุล เลขาธิการพรรค

๑.๓ นายองอาจ วนามากสมบัติ รองเลขาธิการพรรค

๑.๔ นางสาวสุภรัสมิ์ ฤทธาณัฏฐพัฒน์ เหรัญญิกพรรค

๑.๕ นางสาวปัทมาภรณ์ แสงดี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๑.๖ นายนัถรัฐ แดนโพธิ์ โฆษกพรรค

๑.๗ นายฑีฆวัตน์ เวศอุไร กรรมการบริหารพรรค

๑.๘ นางสาวกรกช เรืองพิศาล กรรมการบริหารพรรค

๒. ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปีพรรคเศรษฐกิจใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ชุดใหม่ จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย


๒.๑ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรค

๒.๒ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค

๒.๓ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล รองหัวหน้าพรรค

๒.๔ นายเนติภูมิ ริยาพันธ์ รองหัวหน้าพรรค

๒.๕ นายภาสกร เงินเจริญกุล เลขาธิการพรรค

๒.๖ นายองอาจ วนามากสมบัติ รองเลขาธิการพรรค

๒.๗ นางสาวปัทมาภรณ์ แสงดี เหรัญญิกพรรค

๒.๘ นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๒.๙ นายประพันธ์ เอี่ยมศิริ โฆษกพรรค

๒.๑๐ นายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ กรรมการบริหารอื่นของพรรค

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend