ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิด โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ตามมาตรฐาน GACP

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมเสวนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำเสนอแนวทางดำเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืน 


ก่อนร่วมตัดริบบิ้นและร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาชุดแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่โรงเรือนของโครงการฯ ในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานว่าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" ขึ้นเพื่อแนวทางการแก่วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศใช้ควบคุมคุณภาพสำหรับพืชสมุนไพร

ม.เกษตรจับมือองค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชาสกัดรักษาโรค


โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นต้นแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้วิธีการปลูกกัญชาที่ประสบความสำเร็จและได้มาตรฐาน เป็นคู่มือการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GACP คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อที่ว่ากัญชาที่ปลูกนั้นจะได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยเป็นหลักหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดสอนให้วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ได้มีการร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน "One KU Cannabis" ในเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ปลูกและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถที่จะร่วมพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวร่วมกันได้ทุกวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกระดับหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อไป

ม.เกษตรจับมือองค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชาสกัดรักษาโรค


นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานนี้องค์การฯจะได้ร่วมวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อกำหนดคุณสมบัติสายพันธุ์กัญชาไทยให้ได้คุณสมบัติของดอกกัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญทีเอชซีและซีบีดีในสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการใช้ทางการแพทย์ โดยไม่มีสารปนเปื้อนเพื่อให้ได้วัตถุดิบดอกกัญชาระดับเมดิคัลเกรดสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาสำหรับทางการแพทย์แผนปัจจุบัน


การเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยฯซึ่งการปลูกกัญชาในครั้งนี้จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นโอกาสทางเลือกของผู้ป่วยไทยที่จะเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างแท้จริงโดยในความร่วมมือครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนาวิธีการปลูก และวิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยเพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญที่มีสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอได้มาตรฐาน ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆจากนั้นก็จะนำกัญชาที่ได้สายพันธุ์ร่วมกันส่งต่อไปยังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ

ม.เกษตรจับมือองค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชาสกัดรักษาโรคพร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมให้ได้ผลิตภัณฑ์ใช้ในการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และสำหรับการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme (SAS) เป็นการรักษาผู้ป่วยควบคู่การเก็บข้อมูลการวิจัย รวมถึงการรักษาด้วยช่องทางอื่นด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด