ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

4.09K 14
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๓๘) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

๒. ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ผู้บังคับการตํารวจจราจร เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร

๓. ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตพื้นที่ทางหลวงที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร

๔. ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตอํานาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของแต่ละตํารวจภูธรภาค

๕. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตอํานาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของแต่ละตํารวจภูธรจังหวัด

๖. ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๗. ผู้กํากับการในกองบังคับการตํารวจทางหลวง เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่ ทางหลวงที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

๘. หัวหน้าสถานีตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองผู้กํากับการหรือเทียบเท่า ผู้กํากับการ ๑ ถึง ผู้กํากับการ ๕ กองบังคับการตํารวจรถไฟ ผู้กํากับการ ๑ ผู้กํากับการ ๒ กองบังคับการ ตํารวจจราจร ผู้กํากับการกลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจ รถไฟนพวงศ์ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการตํารวจรถไฟ เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต อํานาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง ยกเว้นอํานาจตามมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๙. ผู้กํากับการ ๕ กองบังคับการตํารวจจราจร เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะ ตามความในมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๓ ทวิ และมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ

๑๐. ผู้กํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจจราจร เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะ

ตามความในมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ

๑๑. ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจจราจร เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะ ตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๒. รองผู้กํากับการงานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ รองผู้กํากับการงานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๒ และรองผู้กํากับการงานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดี/ทางพิเศษ กองกํากับการ ๒ กองบังคับการ ตํารวจจราจร เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเฉพาะตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๓ ทวิ และมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทน ในตําแหน่งดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend