ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 50 สมาชิกวุฒิสภาสำรอง

3.23K 23
ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 50 สมาชิกวุฒิสภาสำรอง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 250คน เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม พุทธศักราช 2562นั้นต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90 (1) (ข) ของพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.2561 จำนวน 50คนและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่14พฤษภาคม พุทธศักราช 2562พร้อมทั้งได้กำหนดรายชื่อ บุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90(1) (ค)ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561อีกจำนวน 50คน ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้วเมื่อวันที่ 10มิถุนายน พุทธศักราช 2562

เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ในห้วงเวลาต่อไป มีความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 90(1) (ค) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561ดังต่อไปนี้

1.นายดอน ปรมัตถ์วินัย

2.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

3.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

4.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

5.นายวิชัย ทิตตภักดี

6.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

7.พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

8.พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

9.นายลือชา การณ์เมือง

10.นายอนุสิษฐ คุณากร

11.พลเอก สมศักดิ์นิลบรรเจิดกุล

12.นายประพันธุ์ คูณมี

13.พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน

14.นายอนุพร อรุณรัตน์

15.พลเอก พหล สง่าเนตร

16.พลเรือเอก ประสานสุขเกษตร

17.พลเอก สุนทร ขำคมกุล

18.นายเพิ่มพงษ์เชาวลิต

19.นายโสภณ เมฆธน

20.พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์

21.นายสมชายมีเสน

22.นางถวิลวดีบุรีกุล

23.นายวรรณธรรมกาญจนสุวรรณ

24.นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

25.นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์

26.พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์

27.นายสุรชัยภู่ประเสริฐ

28.พลเรือเอก ภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

29.พลเอก เอกชัยจันทร์ศรี

30.นายนพปฎลสุนทรนนท์

31.นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

32.พลตำรวจตรีพิสิษฐ์เปาอินทร์

33.นายวันชัยศารทูลทัต

34.นางเสาวณีสุวรรณชีพ

35.พลตรีอนุศิษฐ์ศุภธนิต

36.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

37.พลเรือเอก ธนะกาญจน์ใคร่ครวญ

38.นายสัญชัย จงวิศาล

39.พลเรือเอก จักรชัยภู่เจริญยศ

40.นายนำชัย พรหมมีชัย

41.พลอากาศเอกเพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

42.พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

43.พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์

44.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

45.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

46.นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ

47.นายไชยายิ้มวิไล

48.นายไพฑูรย์รักษ์ประเทศ

49.นายธวัชชัยฟักอังกูร

50.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศณวันที่10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend