รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช ระบุ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. วันนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยมียางพาราเป็นส่วนผสม ระยะทางรวม 75,032 กิโลเมตร เพื่อดูดซับยางพาราออกจากระบบและแก้ปัญหาราคาตกต่ำ โดยจะใช้งบประมาณจากองค์กรท้องถิ่นรวม 92,327 ล้านบาท