ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ตรวจพบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกเล็กน้อยในแป้งสาลีทำขนมอบ 13 ยี่ห้อ จากทั้งหมด 19 ยี่ห้อ โดยปริมาณกรดเบนโซอิกที่พบ อาจมาจากวัตถุเจือปนอาหารชนิดอื่นในกระบวนการผลิตแป้งสาลี ที่ไม่ใช่กรดเบนโซอิก แต่เป็นสารเคมีอื่นที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน เช่น สารฟอกขาว แนะผู้ผลิตขนมเลือกใช้แป้งวัตถุดิบที่ไร้สารฟอกสี


"ฉลาดซื้อ" ตรวจแป้งสาลีทำขนม 19 ยี่ห้อ  6 ยี่ห้อ ไม่พบสารกันบูด

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แถลงผลทดสอบวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์แป้งสาลี จำนวน 19 ตัวอย่าง (สุ่มเก็บตัวอย่างแป้ง เดือนสิงหาคม กันยายน 2561) ซึ่งตรวจวิเคราะห์สารกันบูด 3 ชนิด ได้แก่ กรดซอร์บิก (Sorbic Acid) กรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur Dioxide)

จากผลทดสอบ ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบกรดซอร์บิก และซัลเฟอร์ไดออกไซค์ โดยผลิตภัณฑ์ 6 ยี่ห้อ ที่ไม่พบสารกันบูดทั้งสามชนิดเลย ได้แก่ 1) แป้งสาลี ตราริบบิ้น (แป้งเค้ก), 2) แป้งสาลี ตรากบ (แป้งอเนกประสงค์), 3) แป้งสาลี ตราบัวหิมะ (แป้งสาลีชนิดพิเศษ), 4) แป้งเค้กเนื้อละเอียด ตรามงกุฎม่วง, 5) แป้งเค้ก ตราพัดโบก และ 6) แป้งสาลี ตรายานอวกาศ (แป้งขนมปัง)ส่วนผลิตภัณฑ์อีก 13 ยี่ห้อ ตรวจพบ กรดเบนโซอิก ปริมาณดังนี้

"ฉลาดซื้อ" ตรวจแป้งสาลีทำขนม 19 ยี่ห้อ  6 ยี่ห้อ ไม่พบสารกันบูด

"ฉลาดซื้อ" ตรวจแป้งสาลีทำขนม 19 ยี่ห้อ  6 ยี่ห้อ ไม่พบสารกันบูดหมายเหตุ : ผลวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจเท่านั้น (เก็บตัวอย่าง เดือน ส.ค. ก.ย.61)ซึ่งปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบเล็กน้อย ในแป้งสาลี 13 ยี่ห้อ อาจไม่ใช่การจงใจใส่วัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกโดยตรง เพราะปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบไม่สูงพอที่จะเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตในการยืดอายุอาหาร แต่อาจเป็นวัตถุเจือปนอาหารอื่นที่ใช้เพื่อการฟอกสีแป้งสาลีให้ขาว ประเภทเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide) ในกระบวนผลิตแป้ง ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายสารกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก"ฉลาดซื้อ" ตรวจแป้งสาลีทำขนม 19 ยี่ห้อ  6 ยี่ห้อ ไม่พบสารกันบูดโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) ไม่มีการกำหนดค่าวัตถุกันเสียกลุ่มเบนโซเอต (Benzoates) ในแป้ง แต่มีการกำหนดค่าเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ INS 928 ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารฟอกสี สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง และสารกันเสียในแป้งไว้ไม่เกิน 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัมซึ่งก่อนหน้านี้ ฉลาดซื้อเคยทดสอบวัตถุกันเสียในขนมอบ หลายครั้งพบการปนเปื้อนของวัตถุกันเสียในปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีการเติมวัตถุกันเสียใดๆ ลงในขนมอบ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า วัตถุกันเสียที่ตรวจพบอาจมาจากวัตถุดิบ เช่น แป้งทำขนม จึงเสนอแนะให้ผู้ผลิตขนมอบเลือกใช้แป้งสาลีจากโรงงานผลิตแป้งที่ปลอดสารฟอกขาวและสารกันเสีย และเสนอแนะให้บริษัทผู้ผลิตแป้งระบุข้อความบนฉลากให้ผู้บริโภคทราบ กรณีแป้งมีการฟอกขาวหรือมีการเติมวัตถุกันเสียประเภทต่างๆ ลงในผลิตภัณฑ์