กรมควบคุมมลพิษ สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า หลังจาก คพ. ดำเนินมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบและบริเวณโดยรอบตามนโยบายรัฐบาล

โดยเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่ 21 เขต ตั้งแต่ปี 2559 เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ออกคำสั่งกับสถานประกอบการที่ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานลงสู่คลองแสนแสบ ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลการตรวจสอบหลังครบกำหนดคำสั่งฯ จำนวน 398 แห่ง พบว่า ยังคงมีสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ และระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน จำนวน 228 แห่ง ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการปรับเป็นรายวันแล้ว จำนวน 174 แห่ง มีอัตราค่าปรับสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด


กรมควบคุมมลพิษ สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ
นายประลอง กล่าวว่า ปี 2561 คพ. ได้เข้าตรวจสอบอาคารที่ทำการออฟฟิศ ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ จำนวน 52 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง พบว่า มีการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานถึง 37แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้สิทธิโต้แย้ง และออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานต่อไปในปี 2562 คพ. ยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบอาคารที่ทำการให้ครอบคลุมพื้นที่ริมคลองแสนแสบ ทั้งหมด 21 เขต โดยเฉพาะอาคารสำนักงานของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลให้มีการจัดการ และบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชน


นายประลอง กล่าวว่า คพ.จะใช้มาตรการเชิงรุกให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการดูแลและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย และลดการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่คลองแสนแสบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ยั่งยืนต่อไปกรมควบคุมมลพิษ สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

กรมควบคุมมลพิษ สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ

กรมควบคุมมลพิษ สั่งปรับรายวัน ฝ่าฝืนคำสั่งปล่อยน้ำเสียลงแสนแสบ