ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

"บวรศักดิ์" นั่งหัวโต๊ะพิจารณา ร่างกม. 3 ฉบับ

56 0
บวรศักดิ์ นั่งหัวโต๊ะพิจารณา ร่างกม. 3 ฉบับ

"บวรศักดิ์" นั่งหัวโต๊ะพิจารณาร่าง พรบ.ยุติธรรมชุมชน ,ร่าง พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ,ร่าง กม.ที่ต้องจัดทำขึ้นตามม.58 ส่งความเห็นให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้า

            21 ส.ค. 60 - นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการทีปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) กล่าวถึงการพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญและเร่งด่วน ตามวาระการปฏิรูปในปี 2560 ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการเห็นว่าการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรมของชุมชน ยังไม่มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน และยังไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ที่ให้มีหลักการระงับข้อพิพาทมาใช้ โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณี ทำให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งที่ประชุมมีมติต่อร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำกฎหมายดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป           นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นตามมาตรา 58 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ในเรื่องของรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการในกรณีที่การดำเนินการนั้น อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ อนามัย หรือมีส่วนได้เสียสำคัญที่กระทบต่อประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยรัฐจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประชาชน อีกทั้งต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำมาประกอบการพิจารณาในการดำเนินการ หรืออนุมัติตามที่กฎหมายตามกำหนด ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พิจาณาร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมเชิญผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาชี้แจงต่อ ทปก. ด้วย โดยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกรอบระยะเวลาจัดทำร่างกฎหมายที่กำหนดใน มาตรา 278 โดยเร็ว.      


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend