ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โผทหาร คลอดแล้ว ไม่พลิก! เฉลิมชัย ผงาด ผบ.ทบ.-สุรพงษ์ นั่ง ผบ.สส.

67.67K 1
โผทหาร คลอดแล้ว ไม่พลิก!เฉลิมชัย ผงาด ผบ.ทบ.-สุรพงษ์ นั่ง ผบ.สส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม๑. พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร เป็น จเรทหารทั่วไป ๒. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม ๔. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๕. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๖. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม ๗. พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๘. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร๙. พลโท กิติกร ธรรมนิยาย ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ๑๑. พลโท พฤษภะ สุวรรณทัต รองผู้อำ นวยการศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๑๒. พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓. พลโท สุรินทร์ กลิ่นชะเอม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๔. พลโท คณิศ ทศวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๑๕. พลโท เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๖. พลโท พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๗. พลโท พนัส แสนสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๑๘. พลโท รุจ กสิวุฒิ รองผู้อำ นวยการศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๑๙. พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๐. พลโท ปรพล อนุศรี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๑. พลโท ชุติกรณ์ สีตบุตร หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๒. พลโท อาวุธ แสงตะวัน หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๓. พลโท สิโรจน์ ชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๔. พลโท สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๕. พลโท เดชา เดชะชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๖. พลโท เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๗. พลโท กิตติพล วัฒนะวรนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)๒๘. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) ๒๙. พลโท สุทัศน์ จารุมณี ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๓๐. พลเรือโท ปราโมทย์ สังฆคุณ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก) ๓๑. พลเรือโท เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๒. พลโท เนรมิตร มณีนุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๓๓. พลโท อภิชาติ วิไลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๓๔. พลโท อนุชิต อินทรทัต รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม ๓๕. พลโท ชมพล อามระดิษ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ๓๖. พลตรี ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๓๗. พลตรี ชวลิต สาลีติ๊ด รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๘. พลตรี อภินันท์ คำเพราะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม๓๙. พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๔๐. พลตรี ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ๔๑. พลตรี สุรศักดิ์ ทิมมาศ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๒. พลตรี รักษ์พล จันทร์เหลือง รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๓. พลตรี ทวี พฤกษาไพรบูลย์ รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๔. พลตรี ทศพร หอมเจริญ รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๕. พลตรี กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๖. พลตรี กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๗. พลตรี ภูวนาถ วีระยุทธบัญชา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๘. พลตรี กำชัย กำบังตน รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๔๙. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๐. พลตรี ปริญญา ฉายดิลก รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)๕๑. พลตรี วิษณุ ภระมรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๕๒. พลตรี กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๕๓. พลตรี นาวิน สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๔. พลตรี สุวิทย์ จิรชนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๕๕. พลตรี สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๕๖. พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๕๗. พลตรี ณรัตน์ ศรีรัตน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)๕๘. พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม (อัตรา พลโท)๕๙. พลตรี ราชันย์ จารุวรรณ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๐. พลตรี กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๑. พลตรี อัครพล ประทุมโทน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๒. พลตรี สมบูรณ์ ภาวศุทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๓. พลตรี นเรศน์ มีลาภ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๔. พลตรี เสถียร ผดุงทรง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๕. พลตรี สุภมนัส ภารพบ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๖. พลตรี อนุตร ธรศรี ผู้ชำ นาญการสำ นักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๗. พลตรี สัญญา จันทร์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) ๖๘. พลอากาศตรี วระพล ใคร่ครวญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท) ๖๙. พลตรี นพพงศ์ ไพนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๗๐. พลตรี สมคิด ทับทิม หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ๗๑. พลอากาศตรี สมชาย นุชพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ๗๒. พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง การต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ๗๓. พลตรี ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา ๗๔. พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ๗๕. พลตรี พิสิทธิ์ สิงหราไชย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรม การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗๖. พลตรี ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๗. พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๗๘. พลตรี สุชาติ วงษ์มาก ผู้ชำนาญการกรมการเงินกลาโหม เป็นรองเจ้ากรมการเงินกลาโหม๗๙. พลเรือตรี เผ่าเทพ ประสานพานิช ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ ๘๐. พลตรี บรรพต เกิดผลเสริฐ ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหารเป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด ๘๑. พลตรี ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ หัวหน้าอัยการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด ๘๒. พลตรี สมบัติ ประสานเกษม นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ๘๓. พลตรี ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าสำ นักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ๘๔. พลตรี วีระวุฒิ ผันนภานุกูล ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมกลาโหม ๘๕. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์ ผู้อำ นวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม๘๖. พลตรี สมชาติ ศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงาน สนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๗. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๘. นาวาเอก เรวัต อุบลรัตน์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม ๘๙. พันเอก กฤษณ์ ลัยวิรัตน์ เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ๙๐. นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ แผนกลาโหม ๙๑. พันเอก เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ๙๒. พันเอก ชิติพัทธ์ บุญช่วย เป็น หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงาน ข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ๙๓. พันเอก ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ๙๔. พันเอก ณัฐพล เกิดชูชื่น เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา ๙๕. พันเอก ภัทรพล ภัทรพัลลภ เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๙๖. พันเอก กานต์ กลัมพสุต เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๙๗. พันเอก กิติ ปัทมานนท์ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร๙๘. พันเอก ไชย หว่างสิงห์ เป็น ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๙๙. พันเอก พรพิศ รัตนานนท์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร ๑๐๐. พันเอก ธำรงศักดิ์ วิวัฒนวานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหาร กรุงเทพ ๑๐๑. พันเอก ระพีพัชร จำรัส เป็น หัวหน้าอัยการทหาร ๑๐๒. พันเอก พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ๑๐๓. พันเอก ธนภูมิ ดวงแก้ว เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม๑๐๔. พันเอก ประจิตร อ่ำพันธุ์ เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม ๑๐๕. พันเอก ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ๑๐๖. พันเอกวุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร เป็น ผู้อำ นวยการส นักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐๗. พันเอก ออมสิน ภิบาลญาติ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ๑๐๘. พันเอก สุชาติ สุขสงค์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม

๑๐๙. พันเอก ชวาล ผ่องใส เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๐. พันเอก วีรัฐ เกษสาคร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๑. พันเอก ทรงพล พุ่มวิจิตร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๒. นาวาเอก ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๓. พันเอก สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ เป็น ผู้ชำ นาญการสำนักงบประมาณกลาโหม ๑๑๔. พันเอก เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๕. พันเอก กฤษฎา รัตแพทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๖. พันเอก ภัทรศักดิ์ หอมทรง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑๗. พันเอก วัชริศ มูลณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๑๑๘. พันเอก ศิวเรศ ศรีจันทร์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงลาโหม ๑๑๙. พันเอก จิรภัทร เกิดโภคา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๐. พันเอก สุรศักดิ์ ภู่กลั่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๑. พันเอก จักรพงษ์ นวลชื่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๒. พันเอก ชาญชัย รุจิณรงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๓. พันเอก ปริทรรศน์ พงษ์พานิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๔. พันเอก มาณพ ขาวสะอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๕. พันเอก ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๖. พันเอก สมโชค แดงบรรจง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๗. พันเอก พจน์ เฟื่องฟู เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒๘. นาวาอากาศเอก ก้องเกียรติ อารีรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๑๒๙. นาวาอากาศเอก อำนาจ ทองอ่อน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๐. นาวาอากาศเอก รังสรรค์ เยาวรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๑. นาวาอากาศเอก พันธุ์เทพ ศิริพัฒนานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๒. นาวาอากาศเอกหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต เป็น ผู้ชำนาญการกรมการเงินกลาโหม ๑๓๓. พันเอกหญิง นาฎฐินี กลัมพสุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๔. พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๕. พันเอกหญิง นันทิพา พรรัตนพันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๖. พันเอกหญิง วรรณวิไล ไกรสรพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๓๗. นาวาอากาศเอกหญิง ไพเราะ ธรรมสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓๘. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๙. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๔๐. พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๔๑. พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๔๒. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๔๓. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร ๑๔๔. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหาร ๑๔๕. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๔๖. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก) ๑๔๗. พลโท ถกลเกียรติ นวลยง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหาร ๑๔๘. พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองเสนาธิการทหาร๑๔๙. พลอากาศโท ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองเสนาธิการทหาร ๑๕๐. พลโท ธงชัย สาระสุข เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๕๑. พลโท กฤษณ์ รัมมนต์ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก) ๑๕๒. พลโท ชัยชนะ นาคเกิด ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๕๓. พลโท ธนสร ป้องอาณา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๕๔. พลโท จุลพจน์ อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๕๕. พลโท วิทยา วชิรกุล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๕๖. พลโท รักบุญ มนต์สัตตา จเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)๑๕๗. พลโท เกรียงศักดิ์ หมีทอง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๕๘. พลโท นิวัติ สุบงกฎ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๕๙. พลโท สิบทิศ อักษรานุเคราะห์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)๑๖๐. พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๖๑. พลโท ดุษฎี ภูลสนอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๖๒. พลโท ก้องเกียรติ พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๖๓. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) ๑๖๔. พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด หน้า๑๖๕. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น จเรทหาร ๑๖๖. พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมแผนที่ทหาร ๑๖๗. พลโท นครา สุขประเสริฐ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๖๘. พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๖๙. พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๗๐. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๗๑. พลโท สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๒. พลโท ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท) ๑๗๓. พลอากาศตรี วัฒนชัย เจริญรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๑๗๔. พลตรี ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การก่อการร้ายสากล เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร ๑๗๕. พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร ๑๗๖. พลตรี ปริญญา ขุนนาศรี รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร ๑๗๗. พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร ๑๗๘. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร๑๗๙. พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ๑๘๐. พลตรี คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ๑๘๑. พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๘๒. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๘๓. พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑๘๔. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท) ๑๘๕. พลตรี ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๘๖. พลตรี ชลิต ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๘๗. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท) ๑๘๘. พลตรี ณรงค์ ไชยศรี รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท) ๑๘๙. พลตรี เถกิงเดช คุ้มประยูร รองจเรทหารเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท) ๑๙๐. พลตรี มานพ อินทรแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักงานจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

อ่านเพิ่มเติมที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend