ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

แขวนยุบผู้ตรวจ กับกรรมการสิทธิ

1.37K 537

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากเสนอให้ยุบรวมผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคณะผู้พิทักษ์สิทธิ แต่ถูกทักท้วงจากเสียงข้างน้อย จนต้องแขวนเรื่องนี้เอาไว้ก่อน คุณกลกร เวียงดอนก่อ รายงานสดจากอาคารัฐสภา

การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เป็นวันที่ 11 โดยเข้าสู่การพิจารณาตอนที่ 5 ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างรายมาตราที่ประชุมได้หารือถึงการคงอยู่ขององค์กรตามความเหมาะสมและจำเป็นตามที่มาตรา 35วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนด โดยที่ประชุมมีข้อเสนอโดยนำข้อมูลทางวิชาการของสถานบันพระปกเกล้าและความเห็นของภาคประชาชนที่เห็นว่าควรให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรวมเป็นองค์กรเดียวกันกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย

มีผู้สนับสนุนให้รวม 2 องค์กรดังกล่าวรวมกันและเปลี่ยนชื่อเป็นคณะผู้พิทักษ์สิทธิ และมีจำนวนกรรมการ 9-11 คน โดยแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน เช่น ด้านสิทธิมนุษยชน, ด้านสิทธิเด็ก, ด้านสิทธิสตรี, ด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือพิทักษ์ความเป็นธรรมให้กับประชาชน แต่ลักษณะของการทำงานต้องเน้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกัน ไม่แยกหรือแบ่งฝ่าย ขณะที่อำนาจหน้าที่ให้คงไว้ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ เพิ่มสิทธิของประชาชนในการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินด้วย อย่างไรก็ตามมี กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ยังเห็นแย้งเนื่องจากกสม. และผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกฎหมายที่แยกองค์กรและหน้าที่ที่ชัดเจน แต่ปัญหาที่ผ่านมาเพราะการขาดประสิทธิภาพในการทำงานควรมีการปฏิรูปการทำงานมากกว่าการยุบรวม

จนถึงช่วงเวลา 13.30 น. ที่ประชุมได้มีฉันทามติให้ควบรวม ผู้ตรวจการแผ่นดินและกสม. ไว้ด้วยกัน แต่มีกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยทักท้วงว่าไม่สามารถสรุปได้เช่นนั้น เพราะยังมีบุคคลที่คัดค้านอยู่ หากที่ประชุมได้ลงมติควบรวมองค์กรขอให้จัดทำรูปแบบและโครงสร้างการทำงานให้พิจารณาก่อน นอกจากนั้นควรสอบถามไปยัง 2 องค์ดังกล่าวก่อนที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญตัดสินใจ ทั้งนี้มีกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินรอการพิจารณาไว้ก่อน เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ขอให้รอการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสียของการควบรวม2องค์กรดังกล่าว โดยได้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ที่ประกอบด้วย กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญและตัวแทนจากหน่วยงานกสม. และผู้ตรวจการแผ่นดินมาพิจารณา โดยนำความเห็นของที่ประชุมซึ่งมีแนวโน้มที่จะควบรวม 2 องค์กรดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend