เริ่มบังคับใช้ กม.คุ้มครองแรงงานเกษตรฉบับใหม่

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยกฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้แล้ว

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่แรงงานในภาคเกษตร เพื่อคุ้มครองแรงงานได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และมุ่งหวังให้ประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาปรับให้ไทยพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด (ระดับ Tier 3) ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้นายจ้างอาจจ้างลูกจ้างอายุตั้งแต่ 13 ปี สามารถทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียนได้ เป็นห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเป็นลูกจ้าง
ส่วนกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ในเร็วๆ นี้ โดยมีสาระสำคัญ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล คือ ห้ามจ้างลูกจ้างอายุต่ำกว่า 18 ปี, ให้ความคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในเรือประมงทุกลำ, ให้จัดเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ในระหว่างการทำงาน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, ให้จัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดเป็นภาษาไทย, ให้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ, ให้ลูกจ้างมีการรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละครั้ง และให้จัดสวัสดิการน้ำดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์