กระทรวงวัฒนธรรม เปิดที่เที่ยวแห่งใหม่ “ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ” สุดยอดต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ไหว้พระธาตุห้วยอ้อ พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปิด ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

 

โดยโครงการเที่ยวชุมชนยลวิถี เป็นไปตามนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งขับเคลื่อน "Soft Power" ความเป็นไทย นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

 

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ถือว่ามีความโดดเด่นมาก ใช้หลักศีล 5 และหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ร่วมกันการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีวัดศรีดอนคำเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น

 

พระธาตุห้วยอ้อ เป็นพระธาตุเก่าแก่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างปี พ.ศ. 1078 เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปครองเมืองหริภุญชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ ที่เป็นพระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา สร้างปี พ.ศ.2236 แกะสลักด้วยไม้สัก

 

เที่ยว จ.แพร่ เช็กอิน! ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ

พระพุทธรูป “พระเจ้าทันใจ” ที่สร้างเสร็จภายใน 1 วันก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

 

พระพุทธรูปองค์เล็ก ที่แกะจากไม้กว่า 1,000 องค์ พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญ ที่วัดได้รวบรวมจัดแสดงไว้ หอไตร

 

เที่ยว จ.แพร่ เช็กอิน! ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ

ระฆังระเบิด เหตุเกิดที่เมืองลอง ทำจากลูกระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 มีประชาชนนำมาถวายแก่วัดศรีดอนคำ เพื่อทำเป็นระฆัง โดยนำมาร่วมขบวนแห่กระทง ซึ่งพ้องกับคำว่า “แพร่แห่ระเบิด” นั่งเอง

 

อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น “โฮงซึงหลวง” แหล่งอนุรักษ์เรียนรู้การเล่นดนตรีพื้นบ้านและผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์เก่าแก่กว่า 60 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2499 เช่น ภาพบันทึกการเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ จ.แพร่ ปี พ.ศ. 2501 หาชมได้ยากกว่า 50 ภาพ

 

มีศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองบ้านศิลปินแห่งชาติ “แม่ประนอม ทาแปง” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์และพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ แหล่งรวบรวมผ้าโบราณอายุกว่า 200 ปี ฯลฯ 

 

เที่ยว จ.แพร่ เช็กอิน! ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ

วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยววิถีเมืองลองด้วยรถรางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ร่วมจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ ลอยกระทง จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)

 

เที่ยว จ.แพร่ เช็กอิน! ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แผ่นพับ Youtube Facebook มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนใจเข้ามาท่องเที่ยว ศึกษานำไปเป็นต้นแบบขยายชุมชน “เที่ยวชุมชนยลวิถี” เป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันจนล่าสุดได้รับเป็น 1 ใน 10 สุดยอดต้นแบบชุมชนยลวิถีของ วธ. ประจำปี 2564

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมในโครงการชุมชนยลวิถี ชุมชนคุณธรรมฯทั่วเทศ สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ Mobile Application" เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด ชุมชนคุณธรรมในโครงการ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

 

เที่ยว จ.แพร่ เช็กอิน! ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ