วันนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้ว ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการในปีนี้อาจยังปรับตัวไม่ทัน “กรมสุขภาพจิต”มีวิธีมาแนะนำการปรับตัวในเรื่องนี้

1 ต.ต. เป็นวันแรกที่คนที่ครบกำหนดอายุเกษียณราชการในปีนี้ ไม่ต้องไปทำงานแล้ว หลายคนอาจจะยังปรับตัวไม่ทันหรือรู้สึกไม่คุ้นชิน “กรมสุขภาพจิต” ได้แนะแนวทางวิธีรับมือในเรื่องนี้ไว้ 5 มิติ ได้แก่

 

“กรมสุขภาพจิต” แนะ 5 วิธีรับมือเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข

1. สุขสบาย (Health) ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายตามศักยภาพและความสนใจ ไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการออกแรงกายในชีวิตประจำวัน สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ทำงานอดิเรกที่ชอบ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นเพียงพอ ไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อสุขภาพ

 

2. สุขสนุก (Recreation) ผู้สูงอายุสามารถเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้อารมณ์ดี จิตใจสดชื่น แจ่มใส กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา รวมถึงการเล่นกีฬา ดนตรี และทำงานศิลปะ

 

3. สุขสง่า (Integrity) เป็นการสร้างความรู้สึกพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น การยอมรับนับถือ การให้กำลังใจตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงานบ้าน ดูแลเด็ก ช่วยเหลือกิจกรรมในครอบครัวและชุมชน เป็นต้น

 

“กรมสุขภาพจิต” แนะ 5 วิธีรับมือเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข

 

4. สุขสว่าง (Cognition) เป็นความสามารถของผู้สูงอายุในด้านความจำ ความคิดอย่างมีเหตุมีผล การสื่อสาร การวางแผนแก้ปัญหา และการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจที่ดี การฝึกทักษะในการเลี้ยงหลาน ตลอดจนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

 

5. สุขสงบ (Peacefulness) ซึ่งเป็นความสามารถของผู้สูงอายุในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกคิดบวก หาวิธีผ่อนคลายความเครียด ฝึกสติ สมาธิ สามารถปรับตัว และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้

 

“กรมสุขภาพจิต” แนะ 5 วิธีรับมือเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข

 

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต