svasdssvasds
เนชั่นทีวี

คลิปเด็ด

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

26 พฤษภาคม 2565
324

มื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส.เชียงใหม่ เขต 5 ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ร่วมกับพวก ทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ สนามหญ้าเทียม ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 30 ล้านบาท

เรื่องกล่าวหา ประสิทธ์ิ วุฒินันชัย เมื่อคร้ังดำรงตำแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่ เขต 5 กับพวก มีพฤติกรรมทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.ฝางและอ.แม่อาย จานวน 15 แห่ง งบประมาณรวม 30,000,000 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวน ประสิทธิ์ วุฒินันชัย กับพวก รวม 95 คน

 

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์ 15 แห่ง ตามนโยบายภาครัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ในเขตอำเภอฝาง 19,935,000 บาท และอำเภอแม่อาย 12,548,000 บาท

ประสิทธิ์ ขณะนั้นเป็นส.ส.เขต 5 (อ.ฝาง และอ.แม่อาย) นำกลุ่มบริษัทของ อัมพวัน แก้วนพมาศ เข้าเป็นคู่สัญญากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย พร้อมเรียกรับเงินตอบแทนร้อยละ 25 ของงบประมาณ จากกลุ่มบริษัทของ อัมพวัน เป็นเงิน 7.5 ล้านบาท

 

ประสิทธิ์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณท้ัง 15 แห่ง เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนของบประมาณ การจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ 2 อำเภอ เข้าร่วม

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

 

การประชุมวันนั้น เป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ตามที่กลุ่มบริษัทของ อัมพวัน แก้วนพมาศ ร่วมกับ ฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จากัด กำหนด คุณลักษณะเฉพาะความยาวของใบหญ้าเทียม 6 เซนติเมตร แต่ในท้องตลาด มีเพียง 5 เซนติเมตร และกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำตัวอย่างหญ้าเทียม 6 เซนติเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร พร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปแสดงกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในวันยื่นซองเสนอราคา

 

และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการทอฝีเข็มแผ่นพื้นหญ้าเทียม ไม่น้อยกว่า 12,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตร แต่ท่ัวไปฝีเข็ม 8,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตรเท่านั้น และกำหนดให้เคลือบกาวพียู ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการกีดกันผู้เสนอราคาอื่นให้ไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

 

ภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เจ้าหน้าที่กองช่าง ซึ่งได้รับคุณลักษณะและราคากลางจากการประชุมร่วมกับ ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้กำหนดคุณลักษณะ และราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคาจากผู้ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการ

ดังนั้น ราคากลางท่ีกองช่างกำหนดจึงมีราคาสูง กว่าความเป็นจริงสนามละ 1 ล้านบาท

 

ในขั้นตอนการยื่นเสนอราคา อัมพวัน แก้วนพมาศ ฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ นำกลุ่มบริษัทของตนเองประกอบด้วย แก้วเก้า คอนแทร็คติ้ง / อาร์. เค. คอนแทรคติ้ง / แอลแอนด์บี เซอร์วิส / เมืองย่า อินเตอร์เทรด และ ไทยเวิลด์ อีควิปเม้นท์ ซึ่งสัมพันธ์ในเชิงทุน และเครือญาติ เข้ามาเสนอราคา

 

ในชั้น ป.ป.ช.ตรวจพบว่า กลุ่มบริษัทเอกชน นำเงิน ไปให้ สมบูรณ์ ถากาศ ไปจ่ายให้เอกชนอื่นที่เข้ามาซื้อหรือรับซองเสนอราคา เพื่อไม่เข้ายื่นเอกสารการเสนอราคา

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

 

หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) กับกลุ่มบริษัท อัมพวัน แก้วนพมาศ ในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ทาง ราชการได้รับความเสียหายเป็นประมาณ 15 ล้านบาท

 

อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงต่อมา อัมพวัน ได้จ่ายเงิน 7.5 บ้นบาท ให้กับ ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ตามที่ได้ตกลงไว้

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ว่า

1.ประสิทธิ์ วุฒินันชัย มีมูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 13

 

2. การกระทาของผู้บริหารท้องถิ่น 10 ราย มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.บัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

 

3. การกระทำของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง 21 ราย มีมูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 อีกทั้ง ยังมีมูลเป็นความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรง

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ทุจริตสตรีทซอคเกอร์

 

4. กรณีกลุ่มเอกชน 6 ราย มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทาความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(1)(4) ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิด ตามมาตรา 123/1 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 และมาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

 

คระกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัย ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอานาจพิพากษาคดี