svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

นายจ้างเฮ! ก.แรงงาน เล็งเสนอครม. ให้แรงงาน MOU ครบ 4 ปี อยู่ต่ออีก 6เดือน

26 มกราคม 2566

"กระทรวงแรงงาน" เตรียมเสนอ ครม. แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่ครบกำหนดอยู่ต่อได้อีก 6เดือน รวมทั้งขยายเวลาออกใบอนุญาติ และ เวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ประชุม คบต. ได้เห็นชอบ 3 ข้อพิจารณา ดังนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

1. เห็นชอบแนวทาง การบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าว ที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน และ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

โดยระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน ให้ใช้ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ตามแต่ละกรณี คู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบตามขั้นตอนแล้ว คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี

2. พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี  ให้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 (90 วัน) และขอความร่วมมือทางการเมียนมาเพิ่มสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI)

3. เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2565 ประมาณ 60,000 คน และกลุ่มที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 50,000 คน อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันอนุญาตหมดอายุ เพื่อดำเนินการให้นายจ้างดำเนินการขออนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานตาม MOU ได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือเดินทางกลับเพียงระยะสั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง

“ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะงานที่คนไทยไม่ทำ และจำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติ ให้ผู้ประกอบการมีแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการ จึงจำเป็นต้องออกมาตรการผ่อนผันทั้ง 3 มาตรการ และเตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า  ทางการเมียนมา มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงประเทศไทย 2 ฉบับ ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานเมียนมา ให้สามารถใช้หนังสือเดินทางได้ถึงเดือนสิงหาคม 2566 เนื่องจากคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU วาระการจ้าง 4 ปี หนังสือเดินทางกำลังทยอยหมดอายุ และ อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และ ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลออกไปอีก 6 เดือน
 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน

รวมทั้งยังได้รับแจ้งจากภาคเอชน ถึงปัญหาขัดข้องที่สถานทูต ไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทันภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  จึงจำเป็นต้องมีแนวทาง การบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถอยู่ต่อได้ ระหว่างรอจัดทำหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารรับรองบุคคลฉบับใหม่ ตลอดจนขยายระยะเวลาการดำเนินการของศูนย์ CI เพื่อสามารถดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลให้เสร็จสิ้น

นายจ้างเฮ! ก.แรงงาน เล็งเสนอครม. ให้แรงงาน MOU ครบ 4 ปี อยู่ต่ออีก 6เดือน