svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ครม.เคาะงบ 7,500 ล้าน อุ้มค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย 66 กลุ่มไหนได้ส่วนลดบ้างเช็ก!

ครม. เห็นชอบ "วงเงิน 7500 ล้านบาท" ช่วยเหลือค่าไฟ บ้านที่อยู่อาศัย ใช้งานไม่เกิน 300 หน่วย จำนวน 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย) คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมประมาณ 19.66 ล้านราย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (24 มกราคม 2566)  เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่  กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน
 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง


โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ.  ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และ ผู้ใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ค่าไฟฟ้า งวดเดือนมกราคม - เมษายน 2566 

โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บ และ ส่วนลด 1.39 สตางค์ต่อหน่วย 
     
  •  ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บ และ ส่วนลด 26.39 สตางค์ต่อหน่วย 

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1,868.06 ล้านบาทต่อเดือน 
 

ครม.เคาะงบ 7,500 ล้าน อุ้มค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย 66 กลุ่มไหนได้ส่วนลดบ้างเช็ก!

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 19 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565 เห็นชอบมาตรการด้านราคาค่าไฟฟ้า โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า ft)  แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน  ระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่พฤษภาคม - สิงหาคม  2565 วงเงิน 1,724.90 ล้านบาท  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กันยายน 2565 เห็นชอบช่วยเหลือ ค่า ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกันยายน- ธันวาคม 2565 ) วงเงิน  9,128.4120 ล้านบาท ด้วย  ทำให้รัฐบาลได้ช่วยค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปแล้ว  18,353. 362 ล้านบาท