Search

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ "ร้อยโทหญิงรัตติยา" เป็น "สิบเอกหญิง" เหตุผิดวินัยทหาร ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2560 ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร


มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ นายทหารสัญญาบัตร ตําแหน่ง รักษาราชการ ประจําฝ่ายกิจการวัง กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็น สิบเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร
กล่าวคือ มีความหย่อนยาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่งกายเครื่องแบบพระราชฐานไม่เรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่มีอาวุธประจํากาย เมื่อเสด็จ ฯ ผ่าน ไม่ถวายความเคารพตามแบบธรรมเนียมทหาร หรือตามมารยาทราชสํานัก หลบหนี หลีกเลี่ยง หลังจากกระทําความผิด ขาดวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และไม่ได้มาตรฐานนายทหารสัญญาบัตร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

192.168.52.212