Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดวงพร รอดพยาธิ์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการการค้าข้าวได้ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาการผลิตที่เน้นการควบคุมปริมาณ ปลูกข้าวคุณภาพดี มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0

192.168.52.214