svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

รวมครบจบที่นี่ "มติคณะรัฐมนตรี" วันนี้ พร้อมคำสั่งการของ "นายกฯ"

21 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

รวมครบจบที่นี่ "มติคณะรัฐมนตรี" วันนี้ พร้อมคำสั่งการของ "นายกฯเศรษฐา" ในเรื่องสำคัญต่างๆ อะไรบ้าง เช็กกันเลย

21 พฤศจิกายน 2566 สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (21 พ.ย.) โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้  

เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ทั้งฉบับ (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

เห็นชอบ ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความใน พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ฯ พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 27 พ.ย. 66 เป็นต้นไป (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

เห็นชอบ ขยายระยะเวลาในการออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ออกไป 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 66 (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

เห็นชอบ ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้มีกฎหมายรับรองสิทธิการก่อสร้างครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกัน โดยมีหลักการสำคัญคือ “แก้ไขคำว่า ชาย หญิง สามี ภรรยา เป็น ‘บุคคล’ คู่หมั้น คู่รับหมั้น และคู่สมรส เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมว่า การสมรสต่อไป ชายหญิง ชายชาย หรือ หญิงหญิง สามารถสมรสกันได้ โดยไม่ตัดสิทธิการสมรสเหมือนชายหญิง”   

โดยจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน อาทิ เรื่องบำเหน็จ บำนาญ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไปแก้ไขให้สอดคล้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งดังกล่าว ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยหลังการตรวจสอบของกฤษฎี ก็สามารถเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนได้ทันที

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย) (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

รับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายน และ 9 เดือนของปี 2566 (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

รับทราบผลการดำเนินงาน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แคมเปญ นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

นอกจากนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน เร่งสรุปการขึ้นข้างแรงขั้นต่ำ เพื่อนำมาเสนอครม.พิจารณา ภายใน 2 สัปดาห์

อีกทั้งกำชับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ภายใน 1 สัปดาห์ ต้องเห็นหัวขบวนหมูเถื่อน และการทุจริตหุ้น STARK รวมถึงหุ้น MORE 

พร้อมทั้งได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าว โดยเฉพาะกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่พัฒนาสายพันธุ์ข้าว เร่งรัดพัฒนาสายพันธุ์ข้าว และนำสายพันธุ์ข้าว ที่ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นมาใช้ได้ให้จริง หลังพบว่า ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ของไทยยังอยู่รั้งท้าย แพ้หลายประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งการปลูกข้าว

นอกจากนี้ยังได้ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ได้ใช้โมเดลนำร่องด่านศุลกากรหนองคายเป็นต้นแบบ เพื่อทำให้การค้าชายแดน สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยนโยบาย One Stop Service

 

 

logoline