svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จุรินทร์ แจง ตำแหน่งปธ.สภาฯ ไม่มีกฎว่าต้องเป็นพรรคใด ขึ้นอยู่กับผลลงคะแนน

29 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"จุรินทร์" ชี้ ตำแหน่ง ปธ.สภาฯ ขึ้นอยู่กับผลลงคะแนนที่ประชุมรัฐสภา แจง ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นพรรคการเมืองใด บุคคลรุ่นไหน

29 พฤษภาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อประเด็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภาว่า จะเลือกบุคคลใดโดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะแน่นอน ว่าต้องเป็นของพรรคการเมืองใด อย่างไร อยู่ที่เมื่อถึงเวลามีผู้เสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานรัฐสภาที่ประชุมกี่คน และที่ประชุมก็ลงคะแนน ข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นมา

จุรินทร์ แจง ตำแหน่งปธ.สภาฯ ไม่มีกฎว่าต้องเป็นพรรคใด ขึ้นอยู่กับผลลงคะแนน

ส่วนที่เป็นห่วงว่าประธานสภาฯ จะมีผลต่อการเลือกคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ตนมองว่า รัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต “ในอดีตเวลาจะมีการนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ อยู่ที่พรรคการเมืองใดจะรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากเพียงใด และเรียนให้ประธานสภาฯ รับทราบและประธานฯจะตรวจสอบ เพื่อนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ในปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนไป

เพราะนายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภา คือที่ประชุมร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับผลกันการลงคะแนน เพราะฉะนั้นบทบาทของประธานสภาฯ ในการนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯก็น้อยลง เพราะขึ้นอยู่กับผลการลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องเป็นเช่นนั้น” นายจุรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นหรือไม่ ที่ประธานสภาฯจะต้องมาจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุด นายจุรินทร์ กล่าวว่า อยู่ที่ผลการลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีทั้งกรณีที่พรรคที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง และไม่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย กับผลการลงคะแนน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตำแหน่งประธานรัฐสภาควรจะเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า คุณสมบัติของประธานสภาฯเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่า จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะหากไม่เป็น ก็เป็นประธานสภาฯไม่ได้อยู่แล้ว  และคุณสมบัติ ส.ส. เป็นอย่างไรบ้างก็มีระบุให้ชัดเจน และต้องประกอบกับที่ประชุมเลือกมาเป็นลำดับหนึ่ง จะเป็นบุคคลรุ่นไหนก็ได้ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นบุคคลที่สภาเลือกมา

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่าไทม์ไลน์การเลือกประธานสภาฯ จะเป็นช่วงไหน นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่สามารถตอบได้ ต้องนับหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน หากมีการรับรองแล้วจึงจะเรียกประชุมรัฐสภาได้

logoline