svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เฉลิมชัย" เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรฯ เน้นทำงานเชิงรุกเพื่อเกษตรกร

01 เมษายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน" เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาในธีม MOAC Digital Transformation "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสู่บริการภาครัฐดิจิทัลเพื่อเกษตรกร" เน้นทำงานเชิงรุก สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

1 เมษายน 2566 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาในธีม MOAC Digital Transformation “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสู่บริการภาครัฐดิจิทัลเพื่อเกษตรกร” พร้อมจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีเปิดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,พิธีมอบต้นไม้ลดฝุ่นละอองภายใต้โครงการ Green City by MOAC ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ของหน่วยงานในสังกัด

\"เฉลิมชัย\" เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรฯ เน้นทำงานเชิงรุกเพื่อเกษตรกร

โดยมี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

\"เฉลิมชัย\" เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรฯ เน้นทำงานเชิงรุกเพื่อเกษตรกร

 

ดร. เฉลิมชัย กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในปีที่ผ่านมาและการก้าวเข้าสู่ปีที่ 132 ยังคงมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อมุ่งสู่บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน

\"เฉลิมชัย\" เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรฯ เน้นทำงานเชิงรุกเพื่อเกษตรกร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งและดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ภารกิจสำคัญของกระทรวง คือการทำให้ภาคการเกษตรไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งภาคการผลิต การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ผ่านการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

ดร. เฉลิมชัย กล่าวด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตโควิด-19 เกือบ 3 ปี และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งหมด แต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาจนผ่านไปได้ด้วยดี และจากนี้จะขอให้เป็นปีที่ให้โอกาสกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปดูแลผลผลิต โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพและการหาตลาด ร่วมกับทุกภาคส่วน

เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาและมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยมุ่งเน้นว่าสินค้าเกษตรต้องมีความปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การรักษาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

\"เฉลิมชัย\" เปิดงานครบรอบ 131 ปี กระทรวงเกษตรฯ เน้นทำงานเชิงรุกเพื่อเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัด อาทิ แอปพลิเคชัน การจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ระบบตรวจติดตามการระบาดศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการเกษตรกร เป็นต้น

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นทุ่มเทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

logoline