svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ออกกฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น"เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

24 มีนาคม 2566
354

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการ"จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" สิ่งปลูกสร้างของ"บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด"

24 มีนาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ "กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖"

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติ ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) แห่งกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจาก การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ “(๑๒) สิ่งปลูกสร้างของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งก่อสร้างโดยใช้เงินจากการระดมทุนด้วยวิธีการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

เฉพาะส่วนที่ (ก) กรมธนารักษ์เช่าเพื่อจัดให้เป็นที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ (ข) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีที่ทำการตาม (ก) ใช้สำหรับการสาธารณูปโภค หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการ " ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ออกกฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น"เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

สำหรับเหตุผล- ในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้สิ่งปลูกสร้าง บางประเภทของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง