svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ขรก.อัยการ"พ้นตำแหน่ง และ"เรียกคืนเครื่องราชฯ"

20 มีนาคม 2566
684

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้"ขรก.อัยการ"พ้นจากตำแหน่ง และ"เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์"

20 มีนาคม 2566 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "นายชลัมพร เพ็ชรรัตน์" พ้นจากตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งพระโขนง ๑ สำนักงานคดีแพ่งพระโขนง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะกรรมการอัยการได้มีคำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๕๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ"นายชลัมพร เพ็ชรรัตน์" เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ขรก.อัยการ"พ้นตำแหน่ง และ"เรียกคืนเครื่องราชฯ"