svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย ออกหนังสือแต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย - คณะทำงานของพรรค

1 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ได้ออกคำสั่ง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ระบุว่า

คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 001/2566 

เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 

      ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่   23 มีนาคม 2565 ได้รับทราบการเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม” และต่อมาได้มอบหมายให้ นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ตั้ง \"เศรษฐา ทวีสิน\" เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

และต่อมาได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0004/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ “ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม” ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะต้องทำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงต้องอาศัยบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมนี้เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตั้ง \"เศรษฐา ทวีสิน\" เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

ตั้ง \"เศรษฐา ทวีสิน\" เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คณะทำงานของพรรคที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    
สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
  
นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย