svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพ.ร.บ.อาวุธปืน

02 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย กำหนด เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา 

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน


ราชกิจจาฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพ.ร.บ.อาวุธปืน

ราชกิจจาฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพ.ร.บ.อาวุธปืน

31 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อหา ระบุไว้ดังนี้

ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ โดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ถูกกำหนดให้เป็นกฎหมายตามบัญชี 1 (ลำดับที่ 169) ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 จะต้องดำเนินการประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่จะมีอำนาจปรับเป็นพินัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ในความผิดทางพินัยตามความในมาตรา 72 วรรคสี่ มาตรา 76 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
 

(1) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หรือผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าพนักงานปกครอง หรือนิติกร ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการขึ้นไป ในสังกัดสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร


(2) นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการขึ้นไป เฉพาะในพื้นที่ของตนสำหรับในจังหวัดอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ราชกิจจาฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพ.ร.บ.อาวุธปืน

สำหรับ มาตรา 72  คือ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีมีเครื่องกระสุนปืนผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ราชกิจจาฯ กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพ.ร.บ.อาวุธปืน
อ่านประกาศฉบับเต็ม : กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน

logoline