svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย

28 กันยายน 2566

เปิดแล้ว "ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก" ด้วยระบบการฉายภาพแบบ Hybrid ความละเอียด 8K ที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมการฉายภาพเต็มโดมแบบ 3 มิติ ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนัก-ความตื่นตัวในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ

28 กันยายน 2566 ที่อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกและมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"
เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย
เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และได้รับงบประมาณจัดสรรก่อสร้างในปี 2559 จำนวนกว่า 283 ล้านบาท และให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ "โครงการจัดซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์" จำนวนกวา 175 ล้านบาท เพื่อการจัดตั้ง "ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก" เครื่องฉายดาวด้วยระบบการฉายภาพแบบ Hybrid ที่มีความละเอียด 8K ที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมการฉายภาพเต็มโดมแบบ 3 มิติ ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและความตื่นตัวในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศและเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ

เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย
นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการ และให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านโดมท้องฟ้าจำลอง ซึ่งได้ปรับปรุงเครื่องฉายดาวเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน สามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้จากการจำลองเสมือนของจริงทางด้านดาราศาสตร์สร้างความตื่นตาตื่นใจสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจกระตุ้นให้เกิดการประกายความคิด ความฝันที่ก้าวต่อไปสู่นักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ไทย
เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย

เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย
เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก ผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ ทั้ง 3 เรื่อง คือเรื่อง MARS 100 เรื่อง Robot Explorers และเรื่อง Edge of Darkness ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักรวาล ที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคาร-เสาร์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเปิดให้บริการเป็นรอบ ช่วงเวลา 09.00 /10.00 /11.00/13.00/14.00น.สามารถติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ เพจ Facebook : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทร 055-009546 ค่าบัตร 30 บาทต่อท่าน
เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย
เปิดแล้ว ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ด้วยเครื่องฉายดาวทันสมัย