svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวดี !  ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39

ผู้ประกันตนเฮ!  สปส. ประกาศขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจนถึง 31 ธ.ค.นี้ ตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่รพ.ประกันสังคมฟรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงที และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตน ในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ซึ่งกำหนดปีละ 1 ครั้ง 

โดยเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้เล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน ดังนี้ 

- ปี 2566 ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี

- ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนพบว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง และสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา

สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ

กรณีสถานพยาบาล ตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2502 และ 2510 แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวดี !  ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39