svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"สุวรรณภูมิ" ร่อนหนังสือตบหน้า"ตร." ขันน็อตยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด

25 มกราคม 2566
435

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือด ร่อนหนังสือตบหน้าตำรวจ ขันน็อตหน่วยราชการในพื้นที่ ยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูงสุด ย้ำติดบัตรอนุญาตแสดงตนให้ขัดเจนตลอดเวลาและสวมเครื่องของหน่วยงานเท่านั้น

"สุวรรณภูมิ" ร่อนหนังสือตบหน้า"ตร." ขันน็อตยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด
25 มกราคม 2566 จากกรณีปรากฎข่าว สาวจีนซื้อบริการอำนวยความสะดวกVIP.สุดพิเศษ ตั้งแต่ประตูทางเข้าสะพานเทียบอากาศยาน การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการจัดรถนำที่มีลักษณะคล้ายการนำขบวนจากสนามบินไปยังโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของสนามบินสุวรณภูมิ ตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยการบิน ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ และสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้น จึงเห็นควรมีหนังสือถึงส่วนงานราชการต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการผ่านเข้าออกพื้นที่การท่าฯ ที่กำหนดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินอย่างเคร่งครัด 
"สุวรรณภูมิ" ร่อนหนังสือตบหน้า"ตร." ขันน็อตยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ นางจิราภรณ์ วงศ์ตาหล้า ผอก.สมภ.ฝรภ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ 55/66 ลงวันที่ 23 ม.ค.2566 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทสภ. (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) มีรายละเอียดระบุว่า..

1. ตามสั่งการ ผสภ. เมื่อ 23 ม.ค.66 ให้ สทภ.ฝรภ. ดำเนินการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ เหตุการณ์บุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน ตั้งแต่ประตูทางเข้าสะพานเทียบอากาศยาน การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการจัดรถนำที่มีลักษณะคล้ายการนำขบวนจาก ทสภ. ไปยังโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน ทสภ. ที่เกี่ยวข้องกับการผ่านเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย นั้น

2. สทภ.ฝรภ. พิจารณาแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยการบิน ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ และ ทสภ. ดังนั้น จึงเห็นควรมีหนังสือถึง
ส่วนงานราชการ ได้แก่

  • ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
  • กองบังคับการตำวจท่องเที่ยว 1
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
  • สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • สำนักงานสรรพสามิตที่สมุทรปราการ 2 

"สุวรรณภูมิ" ร่อนหนังสือตบหน้า"ตร." ขันน็อตยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด

เพื่อขอความร่วมมือให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการผ่านเข้าออกที่กำหนดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน ทสภ. อย่างเคร่งครัด โดยให้ผ่านเข้าออกเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ติดบัตรอนุญาตแสดงตนให้เห็นหน้าบัตรได้อย่างขัดเจนตลอดเวลา และต้องสวมเครื่องของหน่วยงานเท่านั้น

กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปล่อดภัยตรวจพบไม่ปฏิบัติตาม ทสภ. จะดำเนินการยึดบัตรและสงวนสิทธิ์ในการผ่านเข้าออกพื้นที่ เพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างถาวร 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพี่จารณาดำเนินการดังนี้

  • (1) นำเรียน ผสภ. เพื่อทราบและพิจารณาลงชื่อในหนังสือถึงส่วนงานราชการตังกล่าวข้างต้น
  • (2) เสนอ สรก.ฝรภ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปด้วย

เอกสารที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งถึงหน่วยงานต่างๆ เข้มงวดความปลอดภัยระดับสูง