svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศาลรธน.สั่ง ก.พลังงาน แจง ใน 15 วัน หลังรับพิจารณาแผนพลังงานรัฐ ขัดรธน.?

ศาลรธน.สั่งกระทรวงพลังงานแจงใน 15 วัน หลังรับพิจารณาแผนพลังงานสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดต่ำกว่าร้อยละ 51 ขัดรธน.หรือไม่ ไว้วินิจฉัย

14 กันยายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่ นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ว่า

 

กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2559 - 2563) พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 51 เป็นการกระทำที่ขัด หรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 วรรคสองหรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

ศาลรธน.สั่งกระทรวงพลังงานแจงแผนผลิตไฟฟ้าของรัฐลดต่ำกว่าร้อยละ 51 ใน 15 วัน

 

 

เนื่องจากพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 45 โดยให้กระทรวงพลังงานในฐานะผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

ศาลรธน.สั่งกระทรวงพลังงานแจงแผนผลิตไฟฟ้าของรัฐลดต่ำกว่าร้อยละ 51 ใน 15 วัน