svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ได้เวลา เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

30 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ในกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ช่องทางการยื่นเรื่องทำอย่างไร ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตรงนี้

ความคืบหน้าจากทาง สปสช. หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยหลักเกณฑ์ และกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นเรื่อง เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือดังกล่าวในเบื้องต้นได้

 

โดยรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

 • ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือ ทายาท
 • กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือ ดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้

 

ได้เวลา เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

สถานที่ยื่นคำร้อง

 • โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (13 เขตทั่วประเทศ)

 

เอกสารประกอบคำร้อง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิต
 • ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน

  ได้เวลา เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

 • ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

กระบวนการพิจารณา

 • ยื่นคำร้อง
 • คณะอนุกรรมการฯภายใต้สปสช.พิจารณาคำร้อง
 • ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จำนวนเท่าไร
 • ในกรณีที่จ่าย สปสช.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากที่ครณะอนุกรรมการฯมีมติ
 • กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

 

อัตราการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น

 • เสียชีวิต /ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท
 • เสียอวัยวะ / พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
 • บาดเจ็บ / บาดเจ็บต่อเนื่่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

 

แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 

 • ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด (คลิกที่นี่)

  ได้เวลา เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน สปสช. 1330

หรือสอบถามข้อมูลทางไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ สปสช. เพียงพิมพ์ @nhso

 

ล่าสุด ทาง สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564) โดยจ่ายเงินทั้งหมด 674,946,600 บาท มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามาทั้งหมดจำนวน 9,809 รายและยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 1,628 ราย  โดยคณะอนุกรรมการระดับเขตได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยแล้ว 6,637 ราย และพิจารณาไม่จ่าย 1,544 ราย เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ ในจำนวนนี้อุทธรณ์ 552 ราย

 

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ระดับ

พิจารณาตามความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์นั้นๆ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 

 • ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท มีผู้รับเงินเยียวยาแล้ว 5,082 ราย 
 • ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มีผู้รับเงินเยียวยาแล้ว 137 ราย 
 • ระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท มีญาติผู้เสียชีวิตรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 1,418 ราย

 

ได้เวลา เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

logoline