svasdssvasds
เนชั่นทีวี

พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา

18 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566

18 กันยายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ชาวนราเปี่ยมสุข” ผ่านการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการและเอกชน ที่เข้าร่วมจำนวน 27 หน่วยงาน โดยในส่วนของกรมชลประทานมี นายประพิศ จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ศาลานิทรรศการกรมชลประทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา

ในการนี้ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้กราบบังคมทูลรายงาน โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการฯที่สืบสานจากโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด จากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 

ในการนี้ ยังได้นำเสนอความสำเร็จของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับกรมชลประทาน และนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อจัดการน้ำชลประทานในแปลงเพาะปลูกอย่างแม่นยำโดยสถานีทดลองการใช้ชลประทานที่ 7 (ปัตตานี)  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา
โดยในปีนี้ กรมชลประทาน มีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ สืบสาน รักษา และต่อยอด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 จากจำนวน 26 หน่วยงาน โดยมี นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ณ บริเวณพลับพลา สวนสาธารณะ ร.5 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส 

ทั้งนี้ งานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 จัดระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานของดีเมืองนรา

logoline