svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

"สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก" เข้มแข็ง ยั่งยืน

17 กันยายน 2565

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยความต้องการยางพาราของตลาดโลก และปัญหาต้นทุนการผลิต จึงส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ มีภาระหนี้สิน และส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ ซึ่งจากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวส่วนใหญ่นำส่งขายให้กับโรงงานในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียงในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง ประกอบกับเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาอ้อย และมันสำปะหลังตกต่ำ จึงมีเกษตรกรบางรายมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามาทดแทน จึงได้มีการนำยางพาราเข้ามาทดลองปลูกในพื้นที่ซึ่งได้ผลดี

 

กระทั่ง ปี 2534 มีการรวมตัวกันของเกษตรกร โดยหันมาทำยางแผ่น แทนการขายน้ำยางสด และรวมกันขายเป็นกลุ่ม จากการร่วมมือช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างโรงอบยาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพยาง และได้ก่อตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2537 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด

"สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก" เข้มแข็ง ยั่งยืน

"สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก" เข้มแข็ง ยั่งยืน

นายธวัชชัย สุระประเสริฐ รองประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 902 ราย ควบคุมการรวบรวมผลผลิตทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสหกรณ์ดำเนินธุรกิจครบวงจรมุ่งพัฒนาบุคลากร ตอบสนองมวลสมาชิก ผลิตยางแท่งสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งมีการดูแลและบริการเกษตรกรสมาชิก ได้แก่ จัดหาสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย (ปุ๋ย,เคมีการเกษตร,วัสดุอุปกรณ์) รวบรวมผลผลิตยางพารา (ยางแผ่น,ยางก้อนถ้วย) แปรรูปผลผลิตยางพารา (ยางแท่ง STR 20) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องชั่งรถบรรทุกพร้อมหลังคาคลุมขนาด 80 ตัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการรวบรวมยางขายให้สหกรณ์ และสหกรณ์แห่งนี้จึงสามารถเดินหน้าการดำเนินธุรกิจมาได้จนถึงปัจจุบัน

"สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก" เข้มแข็ง ยั่งยืน

นอกจากนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำให้ดำเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการดำเนินงานในรูปแบบการตลาดนำการผลิต สามารถรับซื้อยางพาราในราคา 52.09 บาท ผลผลิตที่ได้ประมาณ 54 ตันต่อวัน หรือ ประมาณ 1,400 ตันต่อปี รวบรวมผลผลิตจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สร้างรายได้ถึง 72 ล้านบาท โดยแผนการพัฒนาของสหกรณ์ในอนาคตจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราในแบรนด์สหกรณ์อย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง มีอาชีพทางการเกษตรที่ยั่งยืน ที่สำคัญไม่เป็นหนี้สินทางด้านการเกษตร

"สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก" เข้มแข็ง ยั่งยืน