svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสภาฯ เลื่อนลำดับ "วลัยพร รัตนเศรษฐ" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ "นางวลัยพร รัตนเศรษฐ" เป็นส.ส.แทน "ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" ที่ลาออก ส.ส.

 

29 พฤศจิกายน 2565  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ประกาศให้ "นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 10 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ "นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประกอบกับ "นายเดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์" ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 28 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ แล้ว

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

  \"ราชกิจจาฯ\" ประกาศสภาฯ เลื่อนลำดับ \"วลัยพร รัตนเศรษฐ\" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เลื่อนลำดับที่ 29 "นางวลัยพร รัตนเศรษฐ" พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 1 คน  ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

ชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง