background-defaultbackground-default
"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตร.และทหารสัญญาบัตร

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์"ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร"และ"ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร" จำนวนหลายร้อยนาย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

25 พฤศจิกายน  2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2565  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 39 นาย 

 

พร้อมกันนี้ "ราชกิจจาฯ" ยังได้เผยแพร่  พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญาบัตร จำนวน  42  นาย  และ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 220 นาย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓๙ นาย ดังนี้

๑. นาวาอากาศโท สมลักษ์ เสือนาค เป็น นาวาอากาศเอก

๒. พันโท ถนอมไชย ดำขำ เป็น พันเอก

๓. พันโทหญิง อมรกมล บุณยทรรพ เป็น พันเอกหญิง

๔. นาวาอากาศตรี ปิยะ ดิสภักดี เป็น นาวาอากาศโท

๕. นาวาอากาศตรี รังสรรค์ เพ็ชร์ส้ม เป็น นาวาอากาศโท

 

๖. นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ แก้วโกมล เป็น นาวาอากาศโท

๗. พันตรี ชลากร สุกใส เป็น พันโท

๘. นาวาอากาศตรีหญิง มัทนา เนื่องดุลยศักดิ์ เป็น นาวาอากาศโทหญิง

๙. เรืออากาศเอก ยุทธพงษ์ รอดดี เป็น นาวาอากาศตรี

๑๐. เรืออากาศเอก ชวลิต โพธิ์งาม เป็น นาวาอากาศตรี

 

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตร.และทหารสัญญาบัตร

 

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตร.และทหารสัญญาบัตร

 

๑๑. เรืออากาศเอก มลเทียน อ่องคำ เป็น นาวาอากาศตรี

๑๒. เรืออากาศเอก รณยุทธ ปัญญามูลวงศา เป็น นาวาอากาศตรี

๑๓. เรืออากาศเอก วัชระ พันธุ์ศรี เป็น นาวาอากาศตรี

๑๔. ร้อยเอก กิตติ กาญจนภูพิงค์ เป็น พันตรี

๑๕. ร้อยเอก อนุวัช จันทร์ส่อง เป็น พันตรี

 

๑๖. เรือเอกหญิง สุพรรณิกา ธีรพงศากร เป็น นาวาตรีหญิง

๑๗. ร้อยโท เสถียร บุญเรืองศรี เป็น ร้อยเอก

๑๘. เรืออากาศโท สุพร ยางม่วง เป็น เรืออากาศเอก

๑๙. เรืออากาศโท วิชัย โพธิ์สร้อย เป็น เรืออากาศเอก

๒๐. เรืออากาศโท สมชาย สวนสุข เป็น เรืออากาศเอก


๒๑. เรืออากาศโท สุนทร ผ่องอำไพ เป็น เรืออากาศเอก

๒๒. เรืออากาศโท ชัยยะ นาคเงิน เป็น เรืออากาศเอก

๒๓. เรืออากาศโท ประภาส ศรีเคน เป็น เรืออากาศเอก

๒๔. เรือโทหญิง จินตนา ดานขุนทด เป็น เรือเอกหญิง

๒๕. เรืออากาศตรี ปัญญา เข็มนาค เป็น เรืออากาศโท

๒๖. เรืออากาศตรี จิรยุทธ ชูชัยมงคล เป็น เรืออากาศโท

๒๗. ร้อยตรี สมศักดิ์ ตีเมืองสอง เป็น ร้อยโท

๒๘. ร้อยตรี ทันสมัย บรรจง เป็น ร้อยโท

๒๙. ร้อยตรี คงสิทธิ์ ทองมนต์ เป็น ร้อยโท

๓๐. ร้อยตรี ชวลิต ดวงตะวัน เป็น ร้อยโท

 

๓๑. ร้อยตรี สมคิด เจนนา เป็น ร้อยโท

๓๒. จ่าสิบเอก สายันต์ ว่องไว เป็น ร้อยตรี

๓๓. จ่าสิบเอก ดำรงค์ แก้วอำนาจ เป็น ร้อยตรี

๓๔. จ่าสิบเอก เสน่ห์ โคตรปัญญา เป็น ร้อยตรี

๓๕. จ่าสิบเอก สันติธรรม บุญมา เป็น ร้อยตรี

 

๓๖. จ่าสิบเอก สุรัจชัย นัดกลิ่น เป็น ร้อยตรี

๓๗. จ่าสิบเอก อุทัย เชยเถื่อน เป็น ร้อยตรี

๓๘. จ่าสิบเอก วัฒนา พรรณกมล เป็น ร้อยตรี

๓๙. จ่าสิบเอกหญิง จันทนา บุศยะกุล เป็น ร้อยตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร (ร้อยโท พงศธร รวมเมฆ )

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง (พันตำรวจเอก ยศ  วิทิตปภาธำรง)

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 39 นาย

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญาบัตรจำนวน 42 นาย 

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร  จำนวน ๒๒๐ นาย

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด