svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เวทีอาเซียน! “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

10 พฤศจิกายน 2565

นายกรัฐมนตรี แสดงวิสัยทัศน์ประชุมสุดยอดธุรกิจ และการลงทุนอาเซียน มุ่งขับเคลื่อนประชาคมดิจิทัลอาเซียนที่เข้มแข็ง ย้ำกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร - พลังงาน มุ่งส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ

10 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจ และการลงทุนอาเซียน ภายใต้หัวข้อ อาเซียนที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยและอาเซียนให้ความสำคัญ เป็นลำดับต้นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคหลังโควิด 19 ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความท้าทายต่างๆ ทางด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ

   เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา อาเซียนได้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital จึงได้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้อย่างจริงจัง ผ่านการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ทั้งในแผนแม่บทอาเซียนดิจิทัล  2025 จนถึงแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่​ 4 และแผนบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งรวมมีเป้าหมายสำคัญทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความพร้อม ด้านดิจิทัลในทุกมิติ และสามารถเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ในทุกมิติ ท่ามกลางความท้าทาย ระดับโลกต่างๆ

ซึ่งเราควรให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นหลักในการพัฒนาความพร้อม จานดิจิทัลของอาเซียน เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่นครอบคลุมบูรณาการและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อปลดล็อคศักยภาพทางเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค  

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 400 ล้านคน และคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคจะมีมูลค่ากว่า 360,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้า

ดังนั้นเพื่อรองรับการเติบโต อาเซียนควรเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างรอบด้าน รองรับการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานที่โปร่งใสและเป็นธรรม การบริการที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย พัฒนาทักษะที่มีคุณภาพสูง ในภาครายงานในธุรกิจ จนการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้มแข็ง  

ซึ่งไทยจะให้ความเข้มแข็งกับการส่งเสริมดิจิทัล Start Up ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการขยายธุรกิจ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทั้งในและนอกอาเซียน โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพเช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลจิสติกส์อัจฉริยะและเกษตรอัจฉริย 

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

นอกจากนี้การเชื่อมโยง ดิจิทัลโดยเฉพาะการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ การเชื่อมโยงด้านข้อมูลและระบบการชำระเงินดิจิทัล ตลอดจนความเชื่อมโยงของระบบอาเซียน Single Windows เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเชื่อมต่อธุรกิจดิจิทัลเสริมสร้างการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน ในส่วนของไทยภายใต้โครงการ อาเซียน Digital Hub ได้มีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน โทรคมนาคมของประเทศ เชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างภูมิภาค การพัฒนาโครงการ Thailand Digital Valley ในพื้นที่ EEC ก็เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมแห่งใหม่ ของอาเซียน

นอกจากนี้ ไทยให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศโดยได้ออกกฎหมายภายในเพื่อส่งเสริมเรื่องดังกล่าวอีกทั้งยังได้ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการประกอบธุรกิจบริการ platform Digital มีมาตรฐานโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 

ทั้งนี้นายกฯ ได้เน้นย้ำว่าเรากำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร และพลังงานอาเซียนควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาเกษตรอัจฉริยะ​ พลังงานสะอาด​ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งยั่งยืนและพร้อมสำหรับอนาคต

ทั้งนี้ต้นเห็นว่าการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและการเข้าถึงนวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศที่ปลอดภัยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขยายโอกาสและผลักดันการเติบโตด้านดิจิทัลในยุคหลังโควิด 19 

เวทีอาเซียน!  “นายกฯ” เน้นพัฒนาดิจิทัลอาเซียน สร้าง ศก.ในภูมิภาค

อาเซียนกำลังมุ่งหน้าสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือและการสอบประสานในการพัฒนาด้านดิจิทัลของอาเซียนจะเป็นไปอย่างรอบด้านระหว่าง 3 เสาของประชาคมอาเซียนโดยให้ความสำคัญกับการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่เข้มแข็งและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ถือโอกาสนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมดิจิทัลอาเซียนที่เข้มแข็งเชื่อมโยงและครอบคลุม และพร้อมที่จะบูรณาการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการเป็น Digital อาเซียนและทำให้อาเซียนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนของเราสืบต่อไป