svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 2 ราย "ยรรยง" นั่งอัยการพิเศษ

03 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 2 ตำแหน่ง "ยรรยง เดชภิรัตนมงคล" นั่งอัยการพิเศษ

3 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 2 ราย \"ยรรยง\" นั่งอัยการพิเศษ

1. นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

2. นายวิโรจน์ หล่าสกุล ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สำนักงานคดียาเสพติด
 

 

นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

อ่านรายละเอียดราชกิจจาฯ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/260/T_0024.PDF
 

logoline