svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดชื่อ"ตุลาการศาลรธน."มติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ ให้"ประยุทธ์"ไปต่อ

30 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดชื่อตุลาการ"ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก"มติ 6 ต่อ 3" วินิจฉัยตามคำร้อง ปมวาระ 8 ปี นายกฯ โดยชี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีวาระดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญปี 60 

 

30 ก.ย. 2565  คณะตุลาการ "ศาลรัฐธรรมนูญ" มีมติเสียงข้างมาก "6 ต่อ 3"   วินิจฉัยตามคำร้อง ปม" วาระ 8 ปี นายกฯ"ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยชี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีวาระดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยที่มีผลประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560 

 

สำหรับ"มติ 6 ต่อ 3" ให้นายกรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  ประกอบด้วย

 

เปิดชื่อ"ตุลาการศาลรธน."มติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ ให้"ประยุทธ์"ไปต่อ

 

ตุลาการเสียงข้างมาก ประกอบด้วย 

 

1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

 

2.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

 

3.นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์

 

4.นายปัญญา  อุดชาชน

 

5.นายจิรนิติ หะวานนท์

 

6.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

 

เปิดชื่อ"ตุลาการศาลรธน."มติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ ให้"ประยุทธ์"ไปต่อ

 

ขณะที่ตุลาการเสียงข้างน้อย 3 เสียง คือ  

 

1.นายนครินทร์​ เมฆไตรรัตน์


2.นายทวีเกียรติ​ มีนะกนิษฐ์

 

3.นาย​นภดล เทพพิทักษ์

 

ทั้งนี้ ตามเอกสารแถลงศาลรัฐธรรมนูญ  ระบุ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม  ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ( 9 ) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง 

 

"ศาลรัฐธรรมนูญ" พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรี ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็น คณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ต้องถือว่าวันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นรับตำแหน่ง

 

เมื่อผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 264  นับตั้งแต่ 6 เม.ย. 2560 - วันที่ 24 ส.ค. 2565 ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังไม่ครบกำหนดเวลา 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 170 วรรคสอง

 

ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3  วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

 

logoline