svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

28 กันยายน 2565
712

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 

เปิดประวัติ “นารี ตัณฑเสถียร”อัยการสูงสุดหญิงคนแรก

 

นารี ตัณฑเสถียร ชื่อเล่น “เปี้ยก” เกิดวันที่ 10 กรกฎาคม 2501 อายุ 63 ปี เดินตามเส้นทางนักกฎหมายตั้งแต่ สมัยเรียน จนถึงการทำงานที่มีความโดดเด่นด้านกฎหมายมาโดยตลอด มีบทบาท และความเชี่ยวชาญในด้านสัญญาจ้าง และสัญญาร่วมลงทุน พลังงาน และการค้าระหว่างประเทศ

 

ด้านการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ American University Wash, DC USA
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije Unversity of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

 

ด้านการทำงาน

เริ่มงานแรกที่ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2528

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 นารี ตัณฑเสถียร เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

ในปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค)

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ผลงานโดดเด่น

 • คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุฯ
 • สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน
 • สัญญาการจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคระบาดโควิด-19
 • ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย
 • พ.ศ. 2554 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2549 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด ที่มาของข่าว - ราชกิจจานุเบกษา