svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ลุงป้อม" แต่งตั้ง ผช.รมต. ล็อตสุดท้ายอายุรัฐบาล

23 กันยายน 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "ลุงป้อม" แต่งตั้ง ผช.รมต. ล็อตสุดท้ายอายุรัฐบาล "บิ๊กตู่" มีใครได้สัมผัสตำแหน่งบ้าง เช็กเลย

วันนี้ (23 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคล
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จำนวน  3 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้

 

1. นายรณภพ ปัทมะดิษ


2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์
 

3. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 - 2  ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565  มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ จำนวน 6 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดังกล่าว จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 6 ราย ดังนี้
 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ลุงป้อม" แต่งตั้ง ผช.รมต. ล็อตสุดท้ายอายุรัฐบาล

1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี


2. นายสรรเสริญ สมะลาภา
 

3. นายอนุชา สะสมทรัพย์
 

4. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
 

5. พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 

6. นายธีระยุทธ วานิชชัง

 

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ลำดับที่ 2 - 3 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ลำดับที่ 4 - 6 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ
ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 

 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี