svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ"เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร 9 ราย

31 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้"ถอดยศ"เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 ราย เหตุกระทำผิด หนีราชการทหาร

 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑

 

ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และข้อ ๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๙ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

 

\"ราชกิจจาฯ\"เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร 9 ราย

 

๑. พันโท นรินทร์ เจริญวุฒิชัย สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ในความผิดต่อพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย) และสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

 

๒. พันโทหญิง จิรประภา หรือชุดาภัทร จารีรักษ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำ ผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 

\"ราชกิจจาฯ\"เผย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร 9 ราย

๓. พันตรี นัชชพงษ์ ผิวขาว สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากกระท าความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจ าการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน

 

๔. พันตรี ไกรวุฒิ เสาเวียง สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

 

๕. เรืออากาศเอกหญิง ทิพาพันธ์ พิมพ์สมาน สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

 

๖. ร้อยโท ปกรณ์เกียรติ วรรธนกุลสิริ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา 

 

๗. เรืออากาศโท สกนธ์พร พรหมประยูร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 

๘. ร้อยโท พงศ์ประพัฒน์ พันธุ์เกตุ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืน เหรียญราชการชายแดน

 

๙. เรืออากาศตรี  สิรวิชญ์ กองสุข สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

 

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๙ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

logoline