svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "คณะกรรมการกฤษฎีกา" ชุดใหม่

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "คณะกรรมการกฤษฎีกา" ชุดใหม่ 136 ราย มีผล ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาจำนวน 136 รายตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 นั้น

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวได้ครบกำหนดในวันที่ 24 ธ.ค.2564 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา 13/1 แห่งพ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไปแล้ว

1.นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2.นายกฤษฎา บุญราช 3.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 4.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 5.นายการุณ กิตติสถาพร

6.นายกำชัย จงจักรพันธ์ 7.นายเกริก วณิกกุล 8.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 9.นายเกษม สุวรรณกุล 10.นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ

11.นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 12.นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล 13.นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 14.หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 15.นายเข็มชัย ชุติวงศ์

16.นายคณิต ณ นคร 17.นายคุรุจิต นาครทรรพ 18.นายเคียง บุญเพิ่ม 19.นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์ 20.นายจรัญ ภักดีธนากุล
21.นางจริยา เจียมวิจิตร 22.นายจรูญ อินทจาร 23.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 24.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล 25.นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ

26.นางโฉมศรี อารยะศิริ 27.นายชยธรรม์ พรหมศร 28.นายชีพ จุลมนต์ 29.นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ 30.นายชุมพร ปัจจุสานนท์

31.นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 32.นายณรงค์ ใจหาญ 33.นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 34.นายดิเรก อิงคนินันท์ 35.นายดิสทัต โหตระกิตย์

36.นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 37.นายทศพ รศิริสัมพันธ์ 38.นายทักษพล เจียมวิจิตร 39.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 40.นายธงทอง จันทรางศุ

41.นายธนะ ดวงรัตน์ 42.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 43.นายธรรมนิตย์ สุมันตกฺล 44.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 45.นายธานิศ เกศวพิทักษ์

46.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 47.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 48.นายเธียรชัย ณ นคร 49.นายนคร ศิลปอาชา 50.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

51.นายนพดล เภรีฤกษ์ 52.นายนพดล เฮงเจริญ 53.นายนพนิธิ สุริยะ 54.นายนรชิต สิงหเสนี 55.นายนรนิติ เศรษฐบุตร

56.นายนัท ผาสุก 57.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 58.นายนิพนธ์ ฮะกีมี 59.นายบดี จุณณานนท์ 60.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

61.นายบุญปลูก ชายเกตุ 62.พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 63.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 64.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 65.นายประทีป เฉลิมภัทรกุล

66.นายประพันธ์ นัยโกวิท 67.นายประสงค์ พูนธเนศ 68.นายประสงค์ วินัยแพทย์ 69.นายประสพสุข บุญเดช 70.นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

71.นายปรีชา วัชราภัย 72.พลเรือเอกปรีชาญ จามเจริญ 73.นางปัจฉิมา ธนสันติ 74.นายปัญญา ถนอมรอด 75.นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

76.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร 77.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 78.นายไผทชิต เอกจริยกร 79.ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 80.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

81.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 82.นายพชร ยุติธรรมดำรง 83.นายพนัส สิมะเสถียร 84.คุณหญิงพรทิพย์ จาละ 85.พลเรือเอกพลเดช เจริญพูล

86.นางสาวพวงเพชร สารคุณ 87.นายพสุ โลหารชุน 88.นายพินัย ณ นคร 89.นายไพโรจน์ วายุภาพ 90.นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

91.นายมนัส แจ่มเวหา 92.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 93.นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 94.นายวรรณชัย บุญบำรุง 95.นายวศิน ธีรเวชญาณ

96.นายวันชัย ศารทูลทัต 97.พลตำรวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด 98.นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 99.พลอากาศเอกวิสุรินท ร์มูลละ 100.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

101.นายศรีราชา วงศารยางค์กูร 102.นายศักดา ธนิตกุล 103.พลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง 104.นายสบโชค สุขารมณ์ 105.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

106.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 107.นายสมชาย พงษธา 108.นายสมยศ เชื้อไทย 109.นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 110.นายสวัสดิ์ โชติพานิช

111.นายสีมา สีมานันท์ 112.นายสุขุม กาญจนพิมาย 113.นางสุดา วิศรุตพิชญ์ 114.นางสุดาศิริ วศวงศ์ 115.นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล

116.นายสุนทร ทรงฤกษ์ 117.นายสุนทร มณีสวัสดิ์ 118.นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 119.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 120.นายสุรพล นิติไกรพจน์

121.นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 122.นายสุรินทร์ นาควิเชียร 123.นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส 124.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 125.นายอนันต์ จันทรโอภากร

126.นายอมร จันทรสมบูรณ์ 127.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 128.นายอักขราทร จุฬารัตน 129.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ 130.นายอัชพร จารุจินดา

131.นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ 132.นายอารีย์ วงศ์อารยะ 133.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 134.นายอาษา เมฆสวรรค์ 135.นายอุดม คชินทร 136.นายอุดม รัฐอมฤต


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.2565 เป็นต้นไป

Cr : thainews / ฐานเศรษฐกิจ