svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นิด้าโพล ไม่ห่วงม็อบป่วน เชื่อไล่ประยุทธ์ยาก หนุน "หญิงหน่อย" ถ้าเลือกใหม่

28 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนไม่ห่วงม็อบป่วน เชื่อไล่ "ประยุทธ์" ให้ยุบสภาหรือลาออกยาก หนุน "หญิงหน่อย" ขึ้น ถ้าเลือกนายกฯใหม่ตามบัญชีรายชื่อ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ม็อบ ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

นิด้าโพล ไม่ห่วงม็อบป่วน เชื่อไล่ประยุทธ์ยาก หนุน "หญิงหน่อย" ถ้าเลือกใหม่

เมื่อถามถึงความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง จากการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.48 ระบุว่า ไม่กังวลเลย รองลงมา ร้อยละ 21.19 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 19.13 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล ร้อยละ 10.90 ระบุว่า กังวลมาก และร้อยละ 1.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

 

นิด้าโพล ไม่ห่วงม็อบป่วน เชื่อไล่ประยุทธ์ยาก หนุน "หญิงหน่อย" ถ้าเลือกใหม่

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้ชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 ปี จะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 52.06 ระบุว่า จะไม่สามารถกดดันให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภาฯ รองลงมา ร้อยละ 19.89 ระบุว่า จะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออก ร้อยละ 15.25 ระบุว่า จะสามารถกดดันจนนายกฯ ต้องยุบสภาฯ และร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

 

นิด้าโพล ไม่ห่วงม็อบป่วน เชื่อไล่ประยุทธ์ยาก หนุน "หญิงหน่อย" ถ้าเลือกใหม่

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรี 5 ราย ตามที่พรรคการเมืองเสนอ หากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกหรือต้องลงจากตำแหน่งจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.90 ระบุว่า ไม่สนับสนุนทั้ง 5 รายชื่อ รองลงมา

 

ร้อยละ 22.79 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 17.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ร้อยละ 12.19 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 5.87 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ และร้อยละ 3.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

นิด้าโพล ไม่ห่วงม็อบป่วน เชื่อไล่ประยุทธ์ยาก หนุน "หญิงหน่อย" ถ้าเลือกใหม่

logoline