svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ”เป็นประธานศาลฎีกา

19 สิงหาคม 2565
3.4 k

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นจากตําแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ”เป็นประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ”เป็นประธานศาลฎีกา

 

สำหรับประวัติ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา คนที่ 48 


ด้านการศึกษาจบจาก

 

-โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี 

 

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)

 

-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

-เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

สำหรับประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้   


                                                           
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 

-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย

 

-อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

 

-รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

 

-ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

-อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

 

-ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

 

โดยตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง

 

-กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.) 

 

-กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น และชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)  

ด้านหลักสูตรการอบรม

 

-หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8

 

-หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21

 

-หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

 

-หลักสูตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15

 

-หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7
 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ”เป็นประธานศาลฎีกา