svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เตรียมเฮ! ครม.จ่อเคาะลดภาษีประจำปีให้ วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ สามล้อ 1 ปี

16 สิงหาคม 2565

เตรียมเฮ! ครม. จ่อเคาะ ลดภาษีประจำปี แท็กซี่ สามล้อ และมอเตอร์ไซค์วิน 1 ปี พร้อมชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาล รวมทั้งการกู้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และวันหยุดพิเศษช่วงประชุมเอเปค

เตรียมเฮ! ครม.จ่อเคาะลดภาษีประจำปีให้ วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ สามล้อ 1 ปี

 

16 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เป็นที่น่าสนใจนอกจากที่ประชุมจะถก เรื่องปัญหาการเมืองที่กำลังอึมครึมเหมือนฟ้าฝนของกรุงเทพฯ และสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่วาระที่น่าจับตาคือ กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์จ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

 

 โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการลดน้อยลง

 

ประกอบราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น และยังได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น แถมการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในสถานการณ์ปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป

 

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว จึงพิจารณาการลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

ด้าน กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นค่าชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองด้วย หลังจากนำกลับไปพิจารณามาแล้ว

นอกจากนี้จะรับทราบผลประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ซึ่งเห็นชอบให้มีวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยหรือไม่

 

สำหรับวาระการประชุมครม. วันนี้ มีดังนี้

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงดิจิทัลฯ รายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2565
 • กมช. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
 • สทนช. รายงานผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2018 -2028 ครั้งที่ 2
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์จ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....
 • กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติเงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงพลังงาน เสนอร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • กระทรวงการคลัง เสนอขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan
 • กระทรวงเกษตรฯ เสนอขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง
 • กระทรวงเกษตรฯ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจักร
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองกะผี ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 -2570)
 • คณะกรรมการทุนหมุนเวียน เสนอการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565